Tygryski


Drukuj

 

 

Wszystkie aktualne informacje,zdjęcia i filmy znajdziecie
Państwo na profilu
społecznościowym przedszkola:


 


https://www.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-nr-50-w-Bia%C5%82ymstoku-414242905432346/

 

 

Czego Tygryski uczą się w styczniu

 

Tydzień 1: Hop, w Nowy Rok!

Tydzień 2: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Tydzień 3: W zdrowym ciele zdrowy duch

Tydzień 4: Karnawał

 

Umiejętności dziecka zdobywane w styczniu:

 • Układa elementy zgodnie z rytmem.
 • Klasyfikuje elementy zgodnie z podaną zasadą.
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
 • Przelicza w zakresie 9.
 • Poznaje liczbę 0.
 • Rozwija logiczne myślenie.
 • Dokonuje pomiaru długości, np. za pomocą stopy, dłoni, wstążki.
 • Rozwija sprawność ruchową.
 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
 • Prawidłowo posługuje się nożyczkami.
 • Używa chwytu pisarskiego.
 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.
 • Rozpoznaje i nazywa małe i wielkie litery: z, Z, r, R, ł, Ł, f, F.
 • Wysłuchuje głoski: z, r, ł, f w wyrazach.
 • Czyta globalnie proste wyrazy.
 • Wypowiada się na zadany temat.
 • Poznaje sposoby odmierzania czasu dawniej i dziś.
 • Poznaje różne rodzaje zegarów.
 • Dostrzega stałe następstwo dni i nocy.
 • Wymienia dni tygodnia, nazywa miesiące.
 • Rozumie znaczenie pojęć: wczoraj, jutro.
 • Muzykuje z wykorzystaniem instrumentu.
 • Gra akompaniament do piosenki.
 • Rozwija wyobraźnię muzyczną.
 • Śpiewa piosenki.
 • Tańczy przy muzyce.
 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.
 • Rozumie konieczność bezpiecznej zabawy zimą.
 • Wie, jak należy dbać o zdrowie zimą.
 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.
 • Pogłębia więzi rodzinne z babcią i dziadkiem.
 • Wie, co to jest karnawał.
 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje.

 

 

 

Grudzień w grupie Tygrysków

 

Tydzień 1: Jedzie do nas Mikołaj

Tydzień 2: Zima, zima, zima

Tydzień 3: Boże Narodzenie

Tydzień 4: Mam wiadomość

 

 • zdobywanie wiedzy związanej z postacią Mikołaja i miejscem jego zamieszkania; poszerzanie słownictwa związanego z tematyką zajęć

 • rozpoznawanie i nazywanie wartości czynienia dobra ludziom potrzebującym wsparcia lub pomocy; odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

 • nadawanie znaczenia emocjonalnego i nazywanie go podczas obdarowywania innych

 • przypomnienie nazw i wyglądu wybranych ptaków; zwrócenie uwagi dzieci na konieczność dokarmiania zwierząt zimą; poznanie zasad towarzyszących dokarmianiu ptaków

 • porównywanie liczby elementów w zbiorze poprzez łączenie w pary

 • poznanie pojęć związanych z typowymi dla zimy zjawiskami atmosferycznymi: zamieć, zawieja, burza śnieżna, śnieg, grad; rozpoznawanie symboli zimy

 • budowanie poczucia przynależności do rodziny

 • wypowiadanie się na określony temat, korzystając z własnych doświadczeń

 • opowiadanie oparte na ilustracji; uważne słuchanie czytanego tekstu

 • wyjaśnienie pojęć: szopka, jasełka

 • poznanie sposobów komunikowania się z innymi osobami; poszerzanie słownictwa
  terminy związane z pocztą

 • kształcenie słuchu fonematycznego poprzez wybrzmiewanie głosek w nagłosie

 • zapoznanie z pocztą – miejscem użyteczności publicznej oraz jej pracownikami

 • posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi podczas wizyty na poczcie

 • rozwijanie wyobraźni muzycznej, słuchanie muzyki, odtwarzanie i tworzenie muzyki

 


Listopad 2018
Tydzień 1: Mieszkam w Polsce

 

Tydzień 2: Czyste powietrze wokół nas

 

Tydzień 3: Świat wokół mnie – bliżej i dalej

 

Tydzień 4: Przytul misia

 

 

 

 • Posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem, wie, że jest Polakiem; wymienia symbole narodowe i wie, że należy je szanować

 • Rozróżnia i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)

 • Wie, iż należy dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich

 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi

 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie

 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory

 • Porównuje wielkości przedmiotów – szacuje

 • Ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej; rozwiązuje zagadki

 • Posługuje się pojęciami przyrodniczymi: kosmos, gwiazda, planeta, Układ Słoneczny

 • Rozwija sprawność manualną podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych

 • Próbuje samodzielnie odczytywać instrukcje obrazkowe

 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności

 • Samodzielnie porządkuje miejsce pracy i zabawy

 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi

 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną

 • Uczy się piosenek, porusza się przy muzyce, muzykuje z użyciem instrumentów

 • Rozpoznaje i nazywa małe i wielkie litery: o, a, m, u, l, d, e, b, p, g, i

 • Rozwija umiejętność dodawania i odejmowania w sytuacjach codziennych

 • Sprawnie posługuje się określeniami: obok, za, przed, z prawej strony, z lewej strony

 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach, próbuje odczytywać krótkie wyrazy

 • Rozpoznaje cyfrę: 1, 2, 3, 4, 5, 6

 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania

 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr, stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek

 • Doskonali sprawność manualną podczas wycinania, sklejania, lepienia z plasteliny

 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji, stara się radzić sobie z negatywnymi emocjami.

 

 
Wrzesień 2018
Tydzień I CZEŚĆ, TO JA!

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania; rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej;

 • przybliżanie dzieciom form zachowań społecznych oraz zwrotów grzecznościowych poprzez literaturę;

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia poprzez segregowanie przedmiotów według podanej cechy – tworzenie zbiorów;

 • poszerzanie słownictwa dzieci o wyrazy: hobby, kolekcja, kolekcjoner, pasjonat;

 • kształcenie umiejętności współdecydowania o sposobie wykonania czynności;

 

Tydzień II HOP! DO PRZEDSZKOLA! JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

 • budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej;

 • zapoznanie dzieci z procedurą przeciwpożarową i podkreślenie wagi jej znajomości;

 • przestrzeganie umów zawartych w kontrakcie grupowym;

 

Tydzień III MÓJ DOM

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok, na górze, na dole, za, przed, z lewej,
  z prawej;

 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności logicznego myślenia poprzez korzystanie z instrukcji obrazkowej;

 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i uświadamianie konieczności okazywania pozytywnych uczuć jej członkom; wprowadzenie w świat wartości;

 • wzmacnianie więzów w rodzinie poprzez włączanie dzieci w wykonywanie obowiązków domowych;

 

Tydzień IV MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • poznawanie zasad ruchu drogowego, dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach;

 • rozumienie znaczenia sygnalizacji świetlnej i zachowania się pieszych
  w powiązaniu z jej kolorami; wyjaśnienie znaczenia wybranych znaków drogowych;

 • tworzenie okazji do rozpoznawania odgłosów wydawanych przez różne pojazdy na drodze;

 • zapoznanie z pracą policjanta.