Grupa I Krasnale Drukuj

 

 

 

 

 


Wszystkie aktualne informacje,zdjęcia i filmy znajdzieciePaństwo na profiluspołecznościowym przedszkola:


https://www.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-nr-50-w-Bia%C5%82ymstoku-414242905432346/

 

 

W GRUDNIU KRASNALE UCZĄ SIĘ:


Tydzień 1. Zabawa w teatr

 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
 • Wie, jak powstaje cień oraz poznaje zależności pomiędzy powstawaniem cienia a przeźroczystością przedmiotów
 • Prawidłowo stosuje określenia: blisko – daleko, wysoko – nisko, ciepłe - zimne
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne
 • Prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność

Tydzień 2. Tropy na śniegu

 • Potrafi nazwać aktualną porę roku (zimę) i opisać słownie jej charakterystyczne cechy
 • Zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne występujące zimą
 • Zna właściwości śniegu i lodu
 • Samodzielnie przeprowadza proste doświadczenia i uważnie obserwuje przebieg jego zjawisk
 • Dostrzega różnice w wyglądzie przedmiotów
 • Umie dostosować ubranie do aktualnej pogody
 • Sprawnie posługuje się przyborami malarskimi

Tydzień 3. Stroimy choinkę

 • Grupuje przedmioty według określonych kryteriów
 • W sytuacjach zadaniowych stosuje określenia: wyżej, niżej, nad, pod, obok
 • Przewiduje, na miarę sowich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
 • Odzwierciedla szczegóły przedmiotów w pracach plastycznych
 • Umie regulować fazę wdech i wydechu
 • Potrafi ozdobić bombkę według własnego uznania
 • Śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych

 W LISTOPADZIE KRASNALE UCZĄ SIĘ


 

Tydzień 1. Jakie to ciekawe!

 

 • Potrafi rozwiązywać zagadki słowne
 • Interesuje się życiem zwierząt oraz wie, jakie warunki są potrzebne zwierzętom do życia
 • Umie łączyć ze sobą różne materiały plastyczne
 • Samodzielnie prowadzi proste doświadczenia
 • Rozwija logiczne myślenie

 

Tydzień 2. Nasze zwierzaki

 

 • Posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt domowych
 • Interesuje się światem zwierząt
 • Planuje i organizuje własną pracę
 • Stosuje określenia dotyczące długości
 • Przelicza w zakresie 3
 • Wypowiada się na określony temat
 • Rozpoznaje odgłosy z otoczenia

 

Tydzień 3. Idę z misiem do przedszkola

 

 • Dostrzega zależności i prawidłowości między przedmiotami i zjawiskami
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne (koło)
 • Stosuje określenia duże – małe
 • Dostrzega powtarzające się rytmy
 • Grupuje przedmioty w sensowny sposób
 • Samodzielne przeprowadza doświadczenia badawcze
 • Zna słowa związane z określona tematyką, np. przyjaźń, przyjaciel

 

Tydzień 4. Mikołaju, czekamy!

 

 • Zna niektóre tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • Samodzielnie projektuje upominek dla bliskich
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • Śpiewa znane piosenki, odtwarza ruchem rytm śpiewanej piosenki
 • Wie, że należy pomagać słabszym w trudnych sytuacjach
 • Zna tradycje składania życzeń świątecznych, stosuje formy grzecznościowe podczas składania życzeń

 
W PAŹDZIERNIKU KRASNALE UCZĄ SIĘ

 

Tydzień 1. Moja rodzina i ja

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się na tematy rodzinne
 • Ćwiczenia umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem
 • Nauka stosowania określeń w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu, nad pod; rozwijanie świadomości własnego ciała
 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych (kwadrat, trójkąt)
 • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń porannych oraz zajęć w ogrodzie

Tydzień 2. Droga do przedszkola

 • Poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, poznawanie przepisów ruchu drogowego
 • Wprowadzenie liczby 2, wymienianie kolejno liczebników 1 i 2
 • Utrwalenie kolorów znajdujących się na sygnalizatorze świetlnym, wdrażanie do bezwzględnego stosowania się do sygnalizacji świetlnej
 • Poznawanie odgłosów z otoczenia codziennego, rozwijanie poczucia rytmu, rozpoznawanie akompaniamentu wolnego i szybkiego

Tydzień 3. Leśne odgłosy

 • Kształtowanie umiejętności analizy tekstu, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań i wierszy
 • Poznawanie zwyczajów zwierząt zapadających w sen zimowy
 • Utrwalenie wiadomości o jesieni, określenie cech charakteryzujących tę porę roku, poszerzanie słownictwa
 • Stosowanie określenia para; przeliczanie elementów zbioru; rozpoznawanie kształtów
 • Rozwijanie aparatu mowy podczas śpiewania piosenek, kształtowanie reakcji na sygnał dźwiękowy, kształtowanie poczucia rytmu

Tydzień 4. Kącik zabawek

 • Kształtowanie świadomości posiadania własnych praw, budzenie poczucia, że wszyscy są równi i mają takie same prawa
 • Porównywanie kształtów i rodzajów zabawek, utrwalanie ich nazw
 • Tworzenie kompozycji przestrzennych z różnego rodzaju materiałów plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole, przestrzeganie zasad i reguł panujących w przedszkolu

 

 

KRASNALE UCZĄ SIĘ WE WRZEŚNIU:

 

 1. 1.Wesołe przedszkole (03.09-07.09.2018)

* poznawanie pomieszczeń w przedszkolu i pracujących tam osób;

* zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu;

* wdrażanie dzieci do uważnego słuchania wierszy ze zrozumieniem;

* wskazywanie różnic i podobieństw między przedmiotami, ustalanie na poziomie intuicji czym jest kwadrat, i dostrzeganie jego cech;

* wdrażanie dzieci do prawidłowego posługiwania się farbami, rozpoznawanie podstawowych barw, rozwijanie sprawności manualnej;

 

 1. 2.Razem jest wesoło (10.09-14.09.2018)

* wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się;

* stwarzanie sytuacji do swobodnego wypowiadania się na określony temat;

* rozumienie znaczenia pora roku, wymienianie nazw pór roku;

* dostrzeganie różnic i podobieńśtw między sobą;

* kształtowanie orientacji przestrzennej;

* stosowanie różnych technik plastycznych, pobudzanie uczucia zadowolenia z prezentacji własnych prac;

*   kształtowanie uważnego słuchania, rozwijanie aparatu głosowego, rytmiczne poruszanie się do słyszanej muzyki, reagowanie na przerwę w muzyce, reagowanie na sygnał muzyczny;

 

 1. 3.To ja (17.09-21.09.2018)

* stymulowanie czerpania radości z uczestnictwa we wspólnych zabawach, stwarzanie sytuacji do swobodnego wypowiadania się i dzielenia doświadczeniem, rozwijanie poczucia rutmu, integracja grupy;

* omówienie warunków zdobycia sprawności dzielnego przedszkolaka- wykonywanie zadań, rozwijanie świadomości swoich mocnych stron;

* poprawne nazywanie części ciała, wskazywanie różnic między dziewczynką a chłopcem;

* projektowanie własnej pracy plastycznej;

* słuchanie muzyki ze zrozumieniem, rozwijanie aparatu ruchu i koordynacji, rytmiczne poruszanie się do słyszanej muzyki, reagowanie na przerwę w muzyce,sygnał dźwiękowy;

 

 1. 4.Jesienny koszyk ( 24.09-28.09.2018)

* poznanie darów jesieni, przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas spacerów;

* porównywanie kształtu i wielkości owoców, degustacja smaków, uwrażliwianie zmysłów smaku, wzroku, węchu, dotyku, wdrażąnie do zdrowego odżywiania się;

* liczenie elementów zbioru zgodnie z możliwościami dzieci, tworzenie zbiorów, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, poszerzanie zasobu słownictwa;

* rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków warzyw i owoców, poznawanie właściwości masy solnej, zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie, rozwijanie sprawności manualnej;

* zapoznanie z przyładami muzyki poważnej, powtarzanie prostych rytmów, reagowanie na sygnał dzwiękowy;