Drukuj

 

 

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Nr 50
W BIAŁYMSTOKU
na lata 2016-2020

 

Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

O NASZEJ PLACÓWCE

Przedszkole mieści się na parterze bloku mieszkalnego na osiedlu „Słoneczny Stok". Jest małą, trzy - oddziałową placówką, o kameralnej, domowej atmosferze. Niewielka liczba dzieci jest atutem przedszkola, szczególnie w świetle współczesnych problemów - tutaj wszyscy się dobrze znają, nikt nie pozostaje anonimowy. Od początku istnienia placówki panuje w niej opiekuńczy klimat i partnerskie stosunki pomiędzy dziećmi, rodzicami i pracownikami przedszkola. Każde dziecko traktowane jest podmiotowo, ciepło i życzliwie. Ogród przedszkolny – z dala od zgiełku i ruchu ulicznego - jest ogrodzony i wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Dzieci uczęszczające do przedszkola mieszkają głównie na osiedlu. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane.

 

Na dzień 1 września 2016 r. placówka zatrudnia 6 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 5 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne, hol, szatnię dla dzieci,małą salę do prowadzenia zajęć logopedycznych, języka angielskiego, religii, kół zainteresowań,
ogród przedszkolny, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne

ROLA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY

Ma obowiązek materialnego porządku (pielęgnuje otoczenie ,tak by było ono czyste i uporządkowane),
uczy korzystać z pomocy dydaktycznych,
jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny , kiedy to zaznajomienie nastąpiło,
obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc,
spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny,
słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany,
ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu,
akceptuje dziecko, które popełniło błąd,
nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:
ciekawe świata,
ufne w stosunku do nauczycieli,
radosne,
aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
uczciwe i prawdomówne,
odpowiedzialne i obowiązkowe,
kulturalne i tolerancyjne,
świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole:
potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
wykazuje:
- motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych       wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
- samodzielność,
- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);
posiada:
- zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
- podstawowa wiedzę o świecie;
umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;Dziecko ma prawo do:
- życia i rozwoju,
- swobody myśli, sumienia i wyznania,
- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
- spokoju i samotności, gdy tego chce,
- odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
- wspólnoty i solidarności w grupie,
- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
- pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
- nauki, informacji,
- badania i eksperymentowania,
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
- oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
- zdrowego żywienia

WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na  osiąganie sukcesu.
2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności".
4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.
7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze Przedszkole:

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.KONCEPCJA PRACY1. Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, komputerowych, działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną, ekologiczną.

CELE OGÓLNE

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
2. Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka
3. Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
4. Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
5. Nauka przez aktywne działanie.
6. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
7. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
8. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.

NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

- stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
- rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
- kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
- wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
- stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
- nauka przez aktywne działanie,
- głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
- okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
- włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu     właściwej osobowości dziecka.ZASADY PRACYZasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1. Zasada indywidualizacji
2. Zasada integracji
3. Zasada wolności i swobody działania
4. Zaspakajanie potrzeb dziecka
5. Zasada aktywności
6. Organizowania życia społecznegoAby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

METODY LUB ICH ELEMENTY

metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
opowieść ruchowa
gimnastyka ekspresyjna
gimnastyka rytmiczna
pedagogika zabawy
gimnastyka mózgu
Metoda Dobrego Startu
relaksacja
bajkoterapia
metoda R. Labana

Nauczyciele realizować będą w grupach: program wybrany przez nauczyciela, plan działań adaptacyjnych, plany działań kół zainteresowań

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
nasze cele wychowania i nauczania
działania zorientowane na dziecko,
aktualne pory roku,
święta i uroczystości
tradycje przedszkola(kalendarz imprez)FORMY PRACY:praca indywidualna

praca w małych zespołach
praca z całą grupą

„otwarte drzwi"


KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni, dyrektor który:

sprawuje nadzór pedagogiczny,
przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
Pełni rolę pracodawcy,
organizuje pracę nauczycieli,
inspiruje nauczycieli do działania,
kieruje działalnością przedszkola,

przyjmuje nowe dzieci do przedszkola


Społeczny zastępca, zastępuje dyrektora w zakresie, do jakiego został upoważniony.

PODZIAŁ KOMPETENCJI, ZADANIA DODATKOWE O SZERSZYM ZASIĘGU DLA NAUCZYCIELI:

protokolant Rad Pedagogicznych,
lider WDN
współpraca z PPP
współpraca z biblioteką
comiesięczne konsultacje dla rodziców
badanie losów absolwentów
promocja przedszkola
dekoracja placówki
organizacja wycieczek
prowadzenie strony www placówki
praktyki studentów i opieka nad stażystami
święta z udziałem dzieci
współpraca z innymi instytucjami

prowadzenie kół zainteresowań

prowadzenie zajęć adaptacyjnych

 

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA

Współpraca ze studentami:
odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami
Współpraca zespołu pedagogicznego:
tworzenie zespołów zadaniowych
tworzenie rocznych planów pracy
ankiety
arkusze diagnostyczne
raporty
diagnozy
monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
wszechstronny rozwój dziecka
nawiązywanie dobrego kontaktu z rodzicami
zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

Formy współpracy z rodzicami:zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
zebrania grupowe,
zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
konsultacje indywidualne,
prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,
organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki,
angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
badanie losów absolwentów

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI
Cele:

rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.
Współpraca z:
Kuratorium Oświaty
Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
Komendą Policji - bezpieczeństwo,
Strażą Pożarną - bezpieczeństwo,
Muzeami, teatrami, galeriami
Biblioteką – Książnica Podlaska filia nr VIII ul. Witosa
Miejskim Domem Kultury,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
Stowarzyszeniami,
Domem Pomocy Społecznej,
SANEPIDem, Wydziałem zdrowia Urzędu Miasta
Domem Dziecka
sponsorami – pozyskiwanie środków rzeczowych na nagrody

 

PROMOCJA PLACÓWKI
Cele:

pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnegoDziałania promocyjne obejmują:prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
prowadzenie strony internetowej,
organizacja uroczystości ,
zabieganie o notatki w prasie,
prezentacja w lokalnych mediach,
dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
upowszechnianie informacji o przedszkolu

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować
zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego,
każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji,
raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,
rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie. ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:
w zakresie bazy:

 

wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego - administracja
* zakup sztalug malarskich
* remont zmywalni i kuchni
* wymiana podłóg z wykładzin na panele w dwóch salach zajęć,
* doposażenie ogrodu w drewniane place zabaw oraz sprzęt rekreacyjny,
* doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne,
* wymiana parapetów okiennych,
* reorganizacja sali do zajęć dodatkowychw zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku, organizacja zajęć integracyjnych „otwarte drzwi".
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
* wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje na stronach internetowych
doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

 

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
*kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
*zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.
Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna przedszkola samorządowego Nr 50 w Białymstoku oraz uchwałą zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 10.09.2016 r.

 

 

 

 

Aneks Nr 1 do Koncepcji pracy przedszkola wynikający z wewnętrznej ewaluacji jej funkcjonowania

 

Nasze przedszkole funkcjonuje na terenie osiedla Słoneczny Stok już 30 rok. Jako jedne z nielicznych w mieście usytuowane jest na parterze bloku mieszkalnego, dzięki czemu małe, adaptowane wnętrza tworzą niepowtarzalną, ciepłą, domową atmosferę. Brakującą przestrzeń rekompensuje nam sąsiedztwo sali bankietowej Renes, gdzie odbywają się wszystkie ważne imprezy i uroczystości. Dobrze wykwalifikowana kadra zapewnia dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju i wychowania oraz dobre przygotowanie do rozpoczęcia nauki szkolnej, które potwierdzają wyniki analizy losów absolwentów. Pomimo dysponowania niewielkim lokalem, posiadamy salę w której odbywają się zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań. Dzieci mają do dyspozycji zadbany i ogrodzony plac zabaw. Systematycznie dbamy o stan bazy lokalowej prowadząc w okresie wakacyjnym regularnie remonty i renowacje. Dzieci w naszym przedszkolu mogą czuć się zadbane i bezpieczne.

 

Przedszkole nastawione jest na rozwój dzieci i współpracę z rodzicami, dzięki którym oferta współpracy cały czas jest modyfikowana. Proponujemy liczne imprezy i uroczystości, festyn rodzinny, spotkania przy wspólnym stole,wycieczki i wyjazdy edukacyjne. W roku szkolnym 2011/2012 wprowadziliśmy dwa programy autorskie społeczno-profilaktyczny "Rodzina nasze korzenie", którego celem jest budowanie wspólnoty i tworzenie międzypokoleniowej więzi rodzinnej oraz program adaptacyjny „Pomagamy dzieciom przekroczyć próg przedszkola”, skierowany do dzieci i ich rodziców, którego celem jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego, ukierunkowana na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych z przekroczeniem progu przedszkolnego. Włączyliśmy się do ogólnopolskich akcji „Czyste powietrze wokół nas”, "Wolę pić wodę bo...",”Zdrowy początek”, „Misja Velwetki”, „Bezpieczny Przedszkolak”, „Cała Polska czyta dzieciom", "Góra grosza", "Sprzątanie Świata", , "Walizka pełna przygód", „Zbieramy baterie”. Organizujemy konkurs miejski, gdzie w formie wyrazu artystycznego promujemy czytelnictwo wśród dzieci. Na atrakcyjność konkursu wpływa współpraca nawiązana z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza i Książnicą Podlaską. Nawiązaliśmy też współpracę z innymi instytucjami m.in. Nadleśnictwem Dojlidy i Klubem GAJA, dzięki którym realizowana tematyka ekologiczna jest bliższa dzieciom. W grupach dzieci starszych do dyspozycji przedszkolaków są komputery wraz ze specjalnym programem edukacyjnym. Zwracamy szczególną uwagę, aby zachęcając do korzystania z dorobku informatyki , kształtować w najmłodszym pokoleniu postawy bezpiecznego wykorzystywania komputera. Dbamy o dzieci najmłodsze i ich rodziców ,realizując działania adaptacyjne pod nazwą ,,Pomóżmy dzieciom przekroczyć próg przedszkola". W przedszkolu funkcjonują 3 koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, rozrywek umysłowych. Na zajęcia kół zainteresowań uczęszcza ponad 80% wychowanków. Potrafimy też pozyskiwać sponsorów, dzięki którym działalność naszej placówki rozkwita i nabiera blasku. Głównym partnerem jest Spółdzielnia Słoneczny Stok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks Nr 2 do Koncepcji pracy przedszkola

 

W związku z akceptacją na radzie szkoleniowej z dnia 14.10.2011 r. programów własnych nauczycieli poszerza się ofertę programową przedszkola o następujące programy:

 

- Program społeczno-zdrowotny„Rodzina nasze korzenie” autor Anna Niemotko realizowany we wszystkich grupach

 

- Program adaptacyjny „Pomagamy dzieciom przekroczyć próg przedszkola” autor Ewa Ciećwierz realizowany w oddziale I.

 

 

 

 

 

 

Aneks Nr 3 do Koncepcji pracy przedszkola

 

W związku z przeprowadzoną ewaluacją Program społeczno-zdrowotny„Rodzina nasze korzenie” autor Anna Niemotko do programu wprowadzono zmiany:

  1. 1.Nauczycielki na stronie internetowej w zakładkach danej grupy zamieszczają opisowe relacji z przebiegu ciekawszych spotkań z rodziną „Bohatera Tygodnia”;
  2. 2.Została uproszczona książeczka „Bohatera Tygodnia”;
  3. 3.Wcześniej niż dotychczas przekazywana będzie kolejnej osobie książeczka „Bohatera Tygodnia”